Pristagare och stipendiemottagare år 2011

Skytteanska samfundet har beslutat utdela följande priser och stipendier under 2011:

Som mottagare av Samfundets kulturpris till John Söderströms minne har utsetts:

Britt Marakatt-Labba , bildkonstnär. Britt Marakatt-Labba är en av de stora bildskaparna i det som vi numera brukar kalla det nordliga rummet. Hon har medverkat i ett stort antal utställningar såväl separat som i grupp, illustrerat böcker, gjort scenografi och kostym för samisk teater, arbetat även med design och grafisk form, aktiv som styrelsemedlem i samiska konstnärssammanhang, stort uppmärksammad, även internationellt utanför Sapmi och mångfaldigt prisbelönt. Prissumman är 30.000 kronor.

Som mottagare av Samfundets priser på 30.000 kronor vardera till yngre välförtjänta forskare har utsetts:

Vid Umeå universitet:

Helena Pettersson, humanistiska fakulteten, institutionen för kultur- och medievetenskaper. Helena Pettersson är postdoktor i etnologi. Hennes vetenskapliga specialområde är vetenskaps- och teknikstudier, och hennes forskning rör särskilt frågor om hur vetenskapligt arbete fungerar som vardaglig praktik. Hur organiseras det gemensamma vetenskapliga arbetet? Hur gestaltar sig mötena på den vetenskapliga arbetsplatsen mellan människor som har olika kön, etnicitet och yrkestillhörighet? Hur hanterar individerna på en vetenskaplig arbetsplats konflikterna mellan arbetets och privatlivets krav? Problem som dessa har Helena Pettersson studerat i sin doktorsavhandling från 2007, Boundaries, Believers and Bodies. A Cultural Analysis of a Multidisciplinary Research Community, som byggde på fältarbete vid en konstnärlig/datorteknologisk utvecklingsinstitution, och efter doktorsavhandlingen, vid en forskningsinstitution för plasmafysik. Hon har en betydande vetenskaplig produktion och ett stort internationellt nätverk – hennes postdoktorala forskning har delvis varit förlagd till University of California, Los Angeles. Helena Pettersson är en stor tillgång i institutionsmiljön, djupt engagerad över ämnesgränserna i institutionens forskningsverksamhet och en viktig initiativtagare när det gäller nya samarbetsformer.

Anna Nordström, medicinska fakulteten, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Anna Nordström disputerade 2004 och är sedan 2009 docent vid Umeå universitet och specialist i rehabiliteringsmedicin. Nordströms forskning gäller samband mellan fysisk aktivitet, bentillväxt, bentäthet och osteoporossjukdomen. Hennes intressen är vida, och omfattar från betydelsen av bentäthetsreglerande faktorers genetik till konsekvenser av fallolyckor hos män och kvinnor. Forskningen har resulterat i publikationer i ansedda tidskrifter. Hon bygger upp en egen forskargrupp som huvudhandledare för tre doktorander och medhandledare för två. Hon har ett omfattande internationellt nätverk och visar ett stort intresse för pedagogisk utveckling, som är tätt kopplad till hennes forskning.


Jessica Körning Ljungberg, samhällsvetenskapliga fakulteten, institutionen för psykologi. Jessica Körning Ljungberg är sedan 2010 anställd som postdoktor på institutionen för psykologi, Umeå universitet. Hon disputerade 2006 och har efter disputationen varit gästforskare vid Cardiff University, UK och Baleariska öarnas universitet, Palma de Mallorca, i Spanien samt arbetat som universitetslektor vid Luleå Tekniska universitet.Hon är en av de få forskare i världen som arbetar med problematiken runt ljud och vibrationer utifrån ett psykologiskt perspektiv. Hon ställde frågan om vad som händer när man kombinerar ljud och vibrationer i sin avhandling –  Psychological responses to Noise and Vibration. Resultaten visade att en kombination av ljud och vibrationer skapar en slags utmattning som gör att vi minns sämre och får svårare att vara uppmärksamma.

Jessica har nyligen blivit särskilt uppmärksammad för sin forskning eftersom hon var en av författarna till 2010 års mest nedladdade artikel i den internationellt ledande tidskriften The Journal of Automobile Engineering. Den efterfrågade artikeln handlar om hur förares uppmärksamhet, minne och koncentration påverkas av fordonens vibrationer och ljud. Detta är ett aktuellt och outforskat område som undersöker hur människor påverkas i moderna, tekniskt avancerade bilar utrustade med många displayer och mycket ljud. Frågan är om detta hjälper oss att köra säkrare, eller är det kanske tvärtom? Mycket lite är nämligen känt om hur vibrationer, eller vibrationer tillsammans med ljud, inverkar på förare mentalt. I artikeln föreslår därför Jessica, tillsammans med den belgiske forskaren Fabrice Parmentier, att det skulle kunna gå att använda metoder och kunskap från ljudforskningen för att förstå och utveckla kunskapen om vibrationers påverkan. Tillsammans med forskare från England och Spanien arbetar Jessica just nu med ett projekt där man undersöker hur uppmärksamheten påverkas av olika alarmljud. Det är ett område som är av vitalt intresse för exempelvis sjukvården och flyget. Under de år som gått sedan disputationen har Jessicas målmedvetet bedrivit forskning som visat prov på stor vetenskaplig insikt och skicklighet vilket lett till en rad vetenskapliga publikationer och erhållande av forskningsmedel. Hennes forskning har en bredd som täcker både teoretiska och tillämpade aspekter inom hennes område.

Johanna Björklund (f. Högberg), teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Johanna Björklund avlade doktorsexamen i datavetenskap i september 2007 med en avhandling inom området teoretisk datalogi och är sedan 2008 anställd som forskare vid Umeå universitet. Hon har utvecklats till en aktiv och framgångsrik forskare med mycket god publikationslista och med väl fungerande samarbeten med Uppsala universitet och FOI, Johannesburg och Stellenbosch i Sydafrika, Dortmund och Dresden i Tyskland och Los Angeles i USA. Hennes forskning är bred med målet att utveckla teorier, metoder och programvara inom datavetenskapen. Förutom att vara en framgångsrik forskare är Björklund även en av två grundare, ägare och ledare av företaget CodeMill AB. Företagets kommersiella programvaruutveckling kombinerat med Björklnds forskningsintressen har lett till att företaget erbjuder attraktiva examensarbeten för studenter som har en bra teoretisk bakgrund och vill ha mer inspirerande uppgifter än enbart systemutveckling efter strikt specificerade krav. Björklunds framgångar som forskare syns dels i en gedigen publikationslista dels i att hon varit mycket framgångsrik i att finansiera sin forskning. År 2008 fick hon ett anslag på 2,9 miljoner kronor från Vinnova för projektet ’’Tree series in language technologies’’ och nyligen fick hon Umeå universitets karriärbidrag på 2 miljoner kronor för Vinnova-projektets fortsättning. Björklund tilldelas Skytteanska Samfundets pris för att hon dels är en mycket framgångsrik forskare som både är självständig och visar god förmåga att samarbeta med andra, dels kombinerar teori och tillämpningar på ett utmärkt sätt.

Vid skogsvetenskapliga fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå:

Ola Lindroos, fil. dr, institutionen för skoglig resurshushållning.  Ola Lindroos avlade jägmästarexamen vid SLU 2001 och disputerade 2007. Han har en forskarassistenttjänst vid SLU och gör just nu en gästforskarperiod vid IIASA i Wien. Hans forskningsområde är Skogsteknik, med tonvikt på systemstudier av maskinsystem etc. Lindroos är en mycket produktiv forskare med god vetenskaplig publicering inom ett traditionellt praktiskt inriktat ämnesområde. Han har även mycket aktivt bidragit med vetenskapligt grundad argumentering i debatten om skogsbrukets metoder samt tagit ett stort ansvar som lärare och handledare

Vid teknikvetenskapliga fakulteten, Luleå tekniska universitet:

Mattias Grahn, kemisk teknologi. Mattias Grahn, disputerade 2006 på avhandlingen ”Development of av novel experimental tehnique for studying zeolites – combining zeolite coated ATR elements and FTIR spectroscopy”. Han har efter sin disputation varit post doc i Holland, publicerat ett flertal artiklar i välrenommerade vetenskaplig tidskrifter, är mycket aktiv i handledning av doktorander och har goda kontakter med näringslivet. Hans forskning förenar vetenskapligt djup med stor industriell relevans. Han har fortsätt använda tekniken han arbetade med som doktorand för att studera katalytiska reaktioner och vad som sker inne i katalysatorpartiklarna, och även utvecklat nya applikationer.

Vid Mittuniversitetet, Sundsvall.

Kent Bertilsson , institutionen för informationsteknologi och medier. Kent Bertilsson disputerade 2005 vid KTH på avhandlingen Simulation and Optimization of SiC Field Effect Transistors. Tillsammans med andra har han härutöver publicerat ett stort antal artiklar, varav åtskilliga i internationella tidskrifter med refereesystem. Det senaste årets produktion är avsevärd. På relativt kort tid har Bertilsson vidare byggt upp en helt egen verksamhet inom elektronikämnet vid Mittuniversitetet. Han har lyckats skapa den för teknikämnena så viktiga balansen mellan tillämpning (i ett antal patentansökningar) och grundforskning. Bertilsson har, delvis tillsammans med andra, 12 godkända patent i Europa, USA och Japan. Framgångsrikt har han sökt och fått finansiering från t ex KK-stiftelsen, Vinnova och Energimyndigheten.

Margareta och Eric Modigs pris

Ur Margareta och Eric Modigs stiftelse utdelar Skytteanska samfundet priset till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet till professor Anders Behndig vid Ögonkliniken. Anders Behndig tilldelas priset för sina insatser för utveckling och förbättring av kataraktoperationer. Han har utvecklat och utvärderat nya metoder för att bedöva ögat inför kataraktoperationen. Det nya sättet att applicera pupillvidgande läkemedel i samband med operationen innebär en optimering av ingreppet av stor betydelse för vårdförloppet. Dessa metoder har varit så framgångsrika att de numera används vid de flesta kliniker i landet och har haft stor framgång internationellt.

Prissumman är 150.000 kronor.

Priser till en ung konstnär och en ung musiker:

Priset till en ung konstnär utbildad vid Konsthögskolan i Umeå har tilldelats Karin Meissner och priset till en ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå har tilldelats Jonas Strandgård. De får 30.000 kronor vardera.

Ur Stiftelsen Skytteanska Samfundets Islandsstipendium för studier på Island utdelas ett  stipendium på 30. 000 kronor till Hanna Carlberg, SLU.

Kommentarer inaktiverade.