Pristagare och stipendiemottagare år 2010

Skytteanska samfundet har beslutat utdela följande priser och stipendier under 2010:

Som mottagare av Samfundets kulturpris till
John Söderströms minne har utsetts:

Ingela Bergman, docent i arkeologi, Ingela Bergman får priset dels för sitt framgångsrika arbete att utveckla Silvermuseet med stilsäkra och publikvänliga utställningar, dels för sin strävan att bygga ut en kompetens som, vid sidan av Umeå universitet, gör Arjeplog till ett ledande arkeologiskt centrum i norr. Ingela Bergman har målmedvetet genomfört ett forskningsprogram, som fört arkeologien i Norrbotten många steg framåt. Utifrån teser med grund i landhöjningen har hon gjort sensationella fynd kring Arjeplogs sjöar och därigenom vidgat norrbottnisk historia många tusen år bakåt i tiden. Ingela Bergman är dessutom en mycket omtyckt föreläsare som har en unik förmåga att presentera vetenskapliga fakta i en för alla begriplig och intressant form. Hennes kombination av vetenskaplig stringens, jordnära grundinställning och mycket god språkbehandling är en tillgång för hela länet och har också använts av bl. a. Norrbottens läns landsting vid en genomförd serie seminarier med och om våra minoriteter. Prissumman är 30.000 kronor.

Som mottagare av Samfundets priser på 30.000 kronor vardera till yngre välförtjänta forskare vid Umeå universitet har utsetts:

Jenny Eklöf, humanistiska fakulteten, institutionen för idé- och samhällsstudier. Jenny Eklöf som är idéhistoriker och utbildad vetenskapsjournalist, disputerade 2007 på en avhandling om genteknologi. Hennes specialitet som forskare är idéhistoriska studier av modern vetenskap och teknologi, särskilt relationen mellan vetenskap, politik och media. Hon har haft en forskarassistenttjänst inom programmet ”Framtidens drivmedel” finansierad av Formas och hon är ledamot av Genetiknämnden vid Justitiedepartementet. Hon får priset för sin kreativa och internationellt orienterade forskning.

Patrik Danielson, medicinska fakulteten, institutionen för integrativ medicinsk biologi/ anatomi. Patrik Danielson disputerade i anatomi 2007 och är nu universitetslektor i ämnet. Han har sitt vetenskapliga fokus mot senor, senfästen och deras innervationsmönster och basala biologi. Han har gjort flera internationellt betydelsefulla upptäckter om de transmittorsubstanser som frisätts från senor med kronisk smärta eller vid degeneration. Han har på kort tid efter sin disputation etablerat sig som en internationellt känd forskare med egna anslag från Vetenskapsrådet och en egen forskargrupp.

Joakim Wincent, samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan. Joakim Wincent disputerade 2006 och har därefter en mycket omfattande vetenskaplig produktion. Genom stora longitudinella studier har han förklarat hur konkurrenskraft byggs upp och utvecklas i strategiska nätverk av mindre och medelstora företag. Han har också genomfört ett flertal studier av entreprenören som individ. I en internationell forskargrupp har han studerat entreprenörens passion för sitt arbete, hur den uppstår och vad den kan leda till. Joakim Wincents forskning har rönt stort internationellt intresse, resulterat i externa forskningsanslag och uppmärksammats i mycket högt rankade tidskrifter.

Petter Holme, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för fysik. Petter Holme disputerade 2004 som den förste svenske fysikern inom området komplexa nätverk. Sedan dess har han haft en framgångsrik post doc period vid University of Michigan och University of New Mexico. Under denna tid publicerade han flera uppmärksammade arbeten. År 2007 återvände han till Sverige där han redan har etablerat sig som forskningsledare och driver ett brett tvärvetenskapligt projekt med tillämpningar inom elektroteknik, epidemiologi och sociologi. Hans internationella kontaktnät, vetenskapliga bredd och spjutspetskompetens gör honom till en av Umeå universitets mest framstående yngre forskare.

vid Luleå tekniska universitet:

Andreas Almqvist, teknikvetenskapliga fakulteten,maskinelement. Andreas Almqvist disputerade 2006 på avhandlingen On the effects of surface roughness in lubrication. Han har efter sin disputation varit post doc i England, publicerat ett flertal artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter, är mycket aktiv i handledning av doktorander och har goda kontakter med näringslivet. Hans forskning förenar vetenskapligt djup med stor industriell relevans. Han har på ett förträffligt sätt utnyttjat sin bakgrund i tillämpad matematik för att bana ny väg inom området tribologi, läran om två ytor i relativ rörelse som innefattar områdena smörjning, nötning och friktion.

vid Mittuniversitetet:

Catrin Johansson, institutionen för informationsteknologi och medier. Catrin Johansson disputerade 2003 vid Uppsala universitet på en avhandling om organisationskommunikation. Hon har därefter bidragit till att utveckla den svenska forskningen inom detta område och har där skapat sig en alldeles egen nisch. Inom denna sin huvudtematik har hon tillsammans med andra författare publicerat en bok och ett stort antal egna artiklar och har också varit gästforskare vid University of California. Hon har nu initierat två nya forskningsprojekt inom området kommunikation inom organisationer.

Margareta och Eric Modigs pris

Ur Margareta och Eric Modigs stiftelse utdelar Skytteanska samfundet priset till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet till professorn i medicin Michael Henein. Han tilldelas priset för sin forskning om utvecklingen av ekotekniken för studium av hjärtat och andra organ. På ett enkelt och säkert sätt har man använt mitralklaffplanets rörelse som ett känsligt mått på vänster kammares allmänna rörelseförmåga. Mitralklaffen är den backventil som hindrar blodet från att åka tillbaka till vänster förmak då blodet skall pumpas ut i stora kroppspulsådern. Eftersom hjärtsvikt är en av våra allra vanligaste dödsorsaker och rätt behandling avsevärt kan förlänga och förbättra livet, är en korrekt bedömning av vänster kammares pumpförmåga central inom kardiologin. I Heneins mycket långa publikationslista är utvecklingen av denna metod och demonstration av dess användbarhet i den kliniska vardagen endast en av strängar Henein spelar på, men kanske den som klingar allra vackrast. Han är en mycket värdig mottagare av det Modigska priset och kan förväntas utveckla hjärtekoforskningen i Umeå till än högre nivåer. Prissumman uppgår detta år till 150.000 kronor.

Priser till en ung konstnär och en ung musiker

Priset till en ung konstnär utbildad vid Konsthögskolan i Umeå har tilldelats Fredrik Nyberg och priset till en ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå har tilldelats dirigenten Marcus Jonsson. De får 30 000 kronor vardera.

Ur Stiftelsen Skytteanska Samfundets Islandsstipendium för studier på Island utdelas ett stipendium på 30 000 kronor tillHanna Jönsson, SLU.

Kommentarer inaktiverade.